Ochrana osobních údajů

 • I. Základní ustanovení

  1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je

   Denali, spol. s r. o.
   IČ: 47977680
   DIČ: CZ47977680
   se sídlem: Gen. Štefánika 2262/28, 750 02 Přerov I – Město

   (dále jen: „správce“).

  2. Kontaktní údaje:
   email robert@robfin.cz
   telefon +420 777 336 254
  3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
  4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.
 • II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

  1. Správce nezpracovává žádné osobní údaje.
  2. Osobní údaje poskytnuté při odeslání kontaktního formuláře jsou použity pouze pro vyřešení zaslané problematiky (dotaz, nabídka, apod.). Dále nejsou zpracovávány.

III. Cookies

 1. Správce používá ve své prezentaci tzv. soubory cookies.
  • Nezbytné cookies – Cookies nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb. Pro použití těchto cookies není vyžadován souhlas.
  • Analytické a marketingové cookies – Pro použití těchto souborů cookies je vyžadován souhlas. Cookies spadající do této kategorie jsou využívány zejména pro anonymní sledování návštěvnosti a činnosti uživatelů na webových stránkách.
 2. Správce používá pouze nezbytné cookies.

IV. Závěrečná ustanovení

 1. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách .

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 01.12.2018.

Protection of personal data

 • I. Basic provision

  1. The personal data controller referred to in Article 4 (7) of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data („GDPR„) is

   Denali, spol. s r. o.
   ID: 47977680
   VAT ID: CZ47977680
   based: Gen. Stefanika 2262/28, 750 02 Prerov I – Město

   (hereinafter referred to as „the controller„).

  2. Contact information:
   email robert@robfin.cz
   phone +420 777 336 254
  3. Personal information means any information about an identified or identifiable natural person; identifiable natural person is a natural person that can be identified directly or indirectly, in particular by reference to a particular identifier such as name, identification number, location data, network identifier or one or more specific physical, physiological, genetic, psychological, economic, the social identity of this individual.
  4. The administrator did not appoint a Data Protection Officer.
 • II. Sources and categories of processed personal data

  1. The administrator does not process any personal data.
  2. Personal information provided when sending a contact form is only used to resolve the issues you have posted (query, offer, etc.). They are also not processed.

III. Cookies

 1. Administrator uses so-called cookies in his presentation.
  • Necessary cookies – Cookies are essential to ensure the running of websites and Internet services. No consent is required to use these cookies.
  • Analytical and marketing cookies – Consent is required to use these cookies. Cookies falling under this category are mainly used for anonymous tracking of traffic and users‘ activity on websites.
 2. Admin uses only the necessary cookies.

IV. Final Provisions

 1. The administrator is entitled to change these terms. The new version of the privacy policy will be published on its website.
 • These terms come into effect on the day 01.12.2018.